ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK ZONNEKRACHT 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Praktijk Zonnekracht: Zonnekracht, Praktijk Zonnekracht, Zonnekracht Stembevrijding, Elisa de Lijster ingeschreven bij de KVK onder nummer 78494532.

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Praktijk Zonnekracht een overeenkomst heeft gesloten tot het verrichten van diensten/werkzaamheden.

3. Opdracht c.q. overeenkomst: iedere afspraak tussen opdrachtgever en Praktijk Zonnekracht tot het verrichten van werkzaamheden door Praktijk Zonnekracht ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen, ook mondelinge, tussen Praktijk Zonnekracht en de opdrachtgever.

2. Door het verlenen van een opdracht aan en/of het laten verrichten van werkzaamheden door Praktijk Zonnekracht gaat opdrachtgever akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Praktijk Zonnekracht uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Praktijk Zonnekracht en opdrachtgever zijn overeengekomen. Afwijkingen op deze voorwaarden gelden slechts voor de duur van desbetreffende opdracht. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen.

5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij door Praktijk Zonnekracht ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

6. Wanneer één of enkele van deze bedingen uit de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden onverminderd gelden en zullen partijen het betreffende beding onverwijld vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

 

Artikel 3 – Offertes

1. Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die door of namens opdrachtgever is verstrekt.

2. De door Praktijk Zonnekracht gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Praktijk Zonnekracht is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 30 dagen schriftelijk is bevestigd. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

3. Praktijk Zonnekracht kan niet aan zijn offertes en aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventueel in het kader van de overeenkomst te maken bijkomende kosten.

 

Artikel 4 – Opdrachten

1. Alle opdrachten worden uitgevoerd middels een overeenkomst van opdracht.

2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Praktijk Zonnekracht komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Praktijk Zonnekracht retour is ontvangen. Deze bevestiging is gebaseerd op ten tijde daarvan door opdrachtgever aan Praktijk Zonnekracht verstrekte informatie. Een bevestiging door opdrachtgever via e-mail, SMS of WhatsApp kwalificeert als ondertekende opdrachtbevestiging.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Praktijk Zonnekracht ter beschikking gestelde informatie.

4. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en het beoogde resultaat is van de kant van Praktijk Zonnekracht sprake van een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk niet van een resultaatsverplichting.

5. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de aangegeven periode in de overeenkomst en geldt totdat de opdracht is beëindigd.

6. Praktijk Zonnekracht zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die redelijkerwijs aan een vrije beroepsbeoefenaar mogen worden gesteld.

7. Uitvoering van de werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

8. Praktijk Zonnekracht is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 5 – Tarief en tariefaanpassing

1. Praktijk Zonnekracht hanteert een uurtarief, tenzij partijen afwijkende honorarium afspraken hebben gemaakt. Dit tarief of honorarium is exclusief BTW en bijkomende kosten.

2. Praktijk Zonnekracht brengt bijkomende kosten afzonderlijk in rekening. Onder “bijkomende kosten” wordt in elk geval, maar niet uitsluitend, verstaan: reistijd, reiskosten/kilometervergoeding, kantoorkosten.

3. Opdrachtgever is gehouden aan Praktijk Zonnekracht een door Praktijk Zonnekracht in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Praktijk Zonnekracht dat opdrachtgever redelijkerwijs verzoekt.

4. Praktijk Zonnekracht heeft, telkens wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever het voorschot aan Praktijk Zonnekracht heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

5. Praktijk Zonnekracht behoudt zich het recht voor de overeengekomen tarieven jaarlijks aan te passen. Praktijk Zonnekracht zal dit uiterlijk 1 maand van tevoren aankondigen.

 

Artikel 6 – Betaling

1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Praktijk Zonnekracht aangewezen rekeningnummer in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Praktijk Zonnekracht factureert digitaal in de vorm van een Portable Document Format (pdf).

3. Indien opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Praktijk Zonnekracht het recht, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Praktijk Zonnekracht.

4. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Praktijk Zonnekracht gemaakte gerechtelijke kosten. Voor de buitengerechtelijke kosten hanteert Praktijk Zonnekracht een percentage van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 135,-.

5. Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting kan Praktijk Zonnekracht weigeren de werkzaamheden aan te vangen dan wel deze opschorten of staken.

6. Praktijk Zonnekracht heeft het retentierecht op alle onder zich bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan Praktijk Zonnekracht verschuldigd is heeft voldaan.

 

Artikel 7 – Annuleringen

1. In geval annulering door (cliënt van) opdrachtgever plaatsvindt binnen 24 uur voor een geplande afspraak, wordt 70% van een regulier consult doorberekend aan opdrachtgever.

2. In geval (cliënt van) opdrachtgever zich niet meldt voor de afspraak, wordt 100% van een regulier consult doorberekend aan opdrachtgever.

3. Indien sprake is van het annuleren van trainingen geldt dat opdrachtgever het volgende moet vergoeden:

a) 25% van het totaalbedrag bij annulering tot drie weken voor de aanvang van de training;

b) 50% van het totaalbedrag bij annulering tot twee weken voor aanvang van de training;

c) 100% van het totaalbedrag bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training.

 

Artikel 8 – Klachten

1. Eventuele klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient opdrachtgever binnen veertien dagen na het verrichten van de werkzaamheden of na ontvangst van de factuur schriftelijk in te dienen bij Praktijk Zonnekracht.

2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn wordt opdrachtgever geacht de verrichtte werkzaamheden te hebben goedgekeurd en komt elk verweer en elke vordering van opdrachtgever dienaangaande te vervallen.

3. De indiening van een klacht geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico.

2. Praktijk Zonnekracht zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een vrije beroepsbeoefenaar kan worden verwacht.

3. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Praktijk Zonnekracht die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is iedere aansprakelijkheid van Praktijk Zonnekracht te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Praktijk Zonnekracht in het betreffende geval zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

4. Praktijk Zonnekracht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Praktijk Zonnekracht.

5. Praktijk Zonnekracht is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Praktijk Zonnekracht is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Praktijk Zonnekracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

7. Praktijk Zonnekracht is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8. Opdrachtgever vrijwaart Praktijk Zonnekracht tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

9. Opdrachtgever vrijwaart Praktijk Zonnekracht tegen alle mogelijke aanspraken van derden voor het geval opdrachtgever op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven.

 

Artikel 10 – Geheimhouding

1. Praktijk Zonnekracht en opdrachtgever staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst de van de andere partij uit hoofde van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.

2. Als Praktijk Zonnekracht uit hoofde van zijn beroepsaansprakelijkheid wordt aangesproken, vervalt haar geheimhoudingsplicht indien en voor zover dit noodzakelijk is om zich tegen die aanspraken te verweren.

 

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

1. Praktijk Zonnekracht behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Praktijk Zonnekracht heeft het recht de door uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

2. Tenzij Praktijk Zonnekracht en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is het opdrachtgever niet toegestaan door Praktijk Zonnekracht in het kader van de opdracht verstrekte stukken of andere geestesproducten te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren en/of op andere wijze ter kennis van derden te brengen.

 

Artikel 12 – Privacy

1. Praktijk Zonnekracht zal persoonsgegevens alleen verwerken die benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2. Praktijk Zonnekracht zal de persoonsgegevens verwerken en beschermen overeenkomstig de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3. Praktijk Zonnekracht zal de persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden ten behoeve van commerciële diensten.

4. Praktijk Zonnekracht zal de persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte laten verwerken.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten en/of rechtsbetrekkingen tussen Praktijk Zonnekracht en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Praktijk Zonnekracht en opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Praktijk Zonnekracht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.praktijkzonnekracht.nl 

Praktijk Zonnekracht is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.